PhD 2016 Student

Bhaskar Pratim Mukhoty
Munender Kumar
Pratik Mazumder
Pravendra Singh
Prem Raj
Rahul Mishra
Rajendra Kumar
Ras Dwivedi
Ratijit Mitra
Shivam Bansal
Siddharth Srivastava