MTI 2012 Student

Avinash Anand
Ayushman Singh Sisodiya
Chirag Kataria
Hitesh Jangid
Kundan Kumar
Rajat Kumar Panda
Raunak Shamnani
Saptarshi Gan
Saurabh Kataria
Shishir Mathur
Vineet Purswani